Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Program postdoctoral

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) susține cercetarea științifică și dezvoltarea resurselor umane prin organizarea și desfășurarea de programe postdoctorale de cercetare avansată, destinate dezvoltării profesionale prin formarea de competențe și abilități în cercetarea științifică, în context interdisciplinar și competitiv. În acest sens, Școala Doctorală de Biologie organizează programul postdoctoral de cercetare avansată în domeniul Biologie cu durata de 18 de luni.

*** Sesiunea de evaluare a programului postdoctoral se va desfasura in data de 26 martie 2024, in sala B-203, incepand cu ora 12.00 ***

Metodologia privind finalizarea studiilor postodoctorale de cercetare avansată organizate în cadrul UAIC 2022-2024.

Declarația de originalitate.

Rezultate evaluare a programului postdoctoral 2024


Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată organizate în cadrul UAIC 2022.

Metodologia privind organizarea programelor postdoctorale de cercetare avansată din cadrul UAIC 2022.

Conţinutul dosarului de înscriere

 • fișa de înscriere (Anexa 3);
 • certificat de naştere – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul;
 • certificatul de căsătorie sau oricare alt act care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul;
 • copie a actului de identitate;
 • diploma de bacalaureat – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul;
 • diploma de licență, foaia matricula sau supliment la diploma – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul;
 • diploma de master sau echivalentă a acesteia foaie matricolă sau supplement la diploma – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul;
 • diplomă de doctor – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul;
 • fotografie ¾;
 • Curriculum Vitae, tip Europass, în format fizic (semnat) și în format electronic, pe CD;
 • Lista de lucrări, precum și alte rezultate relevante pentru aprecierea activității științifice a candidatului: participarea la manifestări științifice, coordonarea sau participarea la implementarea de proiecte, premii obținute, brevete etc. (articolele sau alte lucrări științifice vor fi prezentate in extenso doar în format electronic, pe CD);
 • proiectul de cercetare postdoctorală (PCPD) aferent temei de cercetare pentru care candidează, în format fizic (semnat) şi în format electronic, pe CD (Anexa 4);
 • declarație pe proprie răspundere privind respectarea condiției legate de faptul că o persoană poate beneficia o singură dată de finanţare din fonduri publice pentru a urma un program postdoctoral de cercetare avansată (Anexa 5);
 • certificat de competență lingvistică (minimum nivel B2, după Cadrul European de Referință a Limbilor Străine) pentru limba română sau o limbă de circulație internațională, dacă este cazul;
 • dovada plății taxei de înscriere la concursul de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată. Taxa de înscriere are aceeași valoare ca cea pentru înscrierea la studii universitare de doctorat la scoala doctorală organizatoare.

Calendarul admiterii la programul postdoctoral de cercetare avansată în domeniul Biologie

23.09.2022 – 26.09.2022Înscrierea candidaților și depunerea dosarelor de admitere
27.09.2022Verificarea eligibilității candidaților
28.09.2022Susținerea proiectelor de cercetare postdoctorală
29.09.2022Afișarea rezultatelor provizorii
30.09.2022Depunerea și soluționarea contestațiilor
03.10.2022Afișarea rezultatelor finale (turul I)
04.10.2022Confirmarea locurilor de către candidații admiși (turul I)
05.10.2022Afișarea rezultatelor (turul II) – dacă este cazul
05.10.2022Confirmarea locurilor de către candidații admiși (turul II)
06.10.2022Înmatricularea cercetătorilor postdoctoranzi

Desfășurarea admiterii la programul postdoctoral de cercetare avansată în domeniul Biologie

 • Concursul de admitere se desfășoară în două etape:

– etapa I: evaluarea dosarului în vederea stabilirii eligibilității/neeligibilității candidatului;
– etapa a II-a: susținerea unui proiect de cercetare științifică în fața unei comisii de evaluare.

 • Vor fi evaluate:

(a) pregătirea profesională şi rezultatele activităţii ştiinţifice desfășurate de candidat în domeniul de cercetare vizat (40% din nota finală);
(b) calitatea proiectului de cercetare postdoctorală (30% din nota finală);
(c) susținerea proiectului de cercetare în fața comisiei de evaluare, inclusiv calitatea răspunsurilor la întrebările membrilor comisiei de evaluare (30% din nota finală).

Locuri scoase la concurs în sesiunea de admitere septembrie-octombrie 2022
la programele postdoctorale de cercetare avansată

Domeniul de doctorat: Biologie
Școala Doctorală de BiologieNr. de locuri finanțate de IOSUD-UAIC: 2
Nr. de locuri cu taxă: 2

Mentori

Conducătorii de doctorat din cadrul Școlii Doctorale de Biologie

Teme de cercetare

În acord cu domeniile de competență ale conducătorilor de doctorat

CONTACT:
telefon: +40-232-201072