Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Misiune şi obiective

dsadadasda

Viziune
Facultatea de Biologie va deveni un reper de excelenţă care să concentreze, să producă şi să disemineze cunoaştere avansată în domeniul biologiei, atât sub aspect teoretic, cât şi practic. Facultatea de Biologie se va dezvolta ca o unitate interdisciplinară de educaţie şi cercetare, interconectată la nivel local, naţional şi internaţional.

Misiunea de învăţământ şi cercetare ştiinţifică asumată de Facultatea de Biologie se încadrează în profilul şi specializarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”: formarea de specialişti pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi activitate social-economică; integrarea în ştiinţa şi cultura universală; promovarea valorilor culturii naţionale şi universale; implicarea în procesul de consolidare a spiritualităţii europene), în acord cu Carta Universitară. Misiunea Facultății de Biologie este să contribuie la: dezvoltarea cunoașterii sistemelor biologice/ecologice în interacțiunile lor complexe cu mediul abiotic și socio-economic; instrucția și educația viitorilor profesioniști, într-o manieră interdisciplinară, fundamentată pe excelență academică, pe baza respectării principiilor de integritate ecologică, justiție socială și economică; dezvoltarea de servicii către comunitate, prin transfer de cunoştinţe, privind creșterea calității vieții, în acord cu creșterea calității mediului înconjurător, pentru dezvoltarea sustenabilă a societății umane.

Cultura organizaţională a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este de tip ierarhic, cu accentul pe reguli, ordine, proceduri standardizate, linii clare de autoritate în luarea deciziilor, control și mecanisme de responsabilizare, promovându-se un climat puternic formalizat, structurat, orientat spre stabilitate și predictibilitate. Facultatea de Biologie, se integrează în cultura academică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, punând accent și pe valorile unui cadru instituțional flexibil, bazat pe: comunicare, cooperare, colaborare, parteneriate, pasiune, creativitate și inovare.

Pornind de la premisele managementului instituțional promovat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, planul strategic al Facultății de Biologie pentru perioada 2020-2024 se fundamentează pe principiile care stau la baza funcționării Universității:

 1. principiul autonomiei universitare,
 2. principiul libertăţii academice,
 3. principiul accesului liber şi egal,
 4. principiul răspunderii publice.

În acord cu principiile enunțate anterior, au fost identificate următoarele direcții de dezvoltare instituțională ale Facultății de Biologie pe perioada următorilor patru ani:

 • asigurarea calităţii şi flexibilităţii programelor universitare de licenţă, masterat şi doctorat, în raport cu cerinţele educaţionale actuale;
 • creşterea performanţei activităţii de cercetare ştiinţifică, în vederea creşterii vizibilităţii acesteia în aria europeană şi internaţională a cercetării;
 • dezvoltarea unei politici coerente şi constructive de dezvoltare a resurselor umane;
 • implementarea, monitorizarea și revizuirea unui sistem de asigurare a calităţii, conform prevederilor cadrului naţional şi european.

Obiectiv general
Consolidarea și îmbunătățirea performanțelor didactice și de cercetare științifică ale Facultății de Biologie atât în rândul instituțiilor de profil din țară și străinătate cât și în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.

Obiective specifice

 • Accentuarea centrării pe student a procesului didactic.
 • Diversificarea și corelarea ofertei academice cu cerințele pieței muncii.
 • Îmbunătățirea infrastructurii didactice și de cercetare.
 • Creșterea vizibilității cercetării științifice.
 • Îmbunătățirea activităților ce privesc managementul calității.
 • Consolidarea și dezvoltarea parteneriatelor cu mediul socio-economic.
 • Asigurarea unui climat adecvat dezvoltării profesionale a membrilor comunității academice din Facultatea de Biologie.