Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Admitere Doctorat

Metodologie admitere și Număr de locuri

Vezi aici metodologia de admitere și numărul de locuri din sesiunea iulie – septembrie 2024.

Număr de locuri

Distribuirea locurilor pentru admiterea la studii universitare de doctorat din sesiunea septembrie 2024, pentru cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețien

ȘCOALA DOCTORALĂ DE BIOLOGIE

LOCURI BUGETATELOCURI TAXĂ (IF/IFR) (Români, UE, SEE)
BUGETROMIPRIORITARETOTAL BUGETdin care cu BURSĂ ME
501632

Number of positions for admission to doctoral university studies from the September 2024 session, for Romanian citizens and citizens of the member states of the European Union, of the states belonging to the European Economic Area and the Swiss Confederation

DOCTORAL SCHOOL OF BIOLOGY

BUDGET POSITIONSPOSITIONS WITH CHARGE (IF/IFR) (Romanians, EU, EEA)
BUDGETROMAPRIORITYTOTAL BUDGET POSITIONSof which with MINISTERIAL SCHOLARSHIP
501632

Calendar admitere

Sesiunea septembrie 2024

înscrierea candidaţilor: 09 – 13 septembrie;
selecţia candidaţilor: 16-19  septembrie;
afişarea rezultatelor: 20 septembrie;
contestaţii (doar pentru proba scrisă): 23 septembrie;
afişarea rezultatelor: 24 septembrie;
afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi: 24 septembrie;
confirmarea ocupării locului: 25 și 26 septembrie.

Probe pentru admitere

Probe de concurs:

– Probă orală: prezentare proiect de cercetare (50%) + interviu (20%);

– Probă scrisă: fișă de autoevaluare a activității științifice (30%).

PROIECTUL DE CERCETARE (50%):

Propunerea de cercetare a candidatului include următoarele aspecte:

a. titlul viitoarei teze de doctorat
b. stadiul cunoașterii în domeniu
c. motivația studiului
d. obiectivele studiului
e. gradul de originalitate a cercetărilor
f. metodologia de cercetare vizată
g. calendarul activităților prevăzute
h. rezultate obținute anterior
i. referințe bibliografice
j. colaborări cu laboratoare internaționale/naționale

Proiectul de cercetare se elaborează și se prezintă utilizând aplicația Microsoft Power Point (durata prezentării – aprox. 15 min).
Proiectul de cercetare trebuie elaborat în concordanță cu tematicile/direcţiile de cercetare/specializarea conducătorului de doctorat precum și cu domeniul pentru care se candidează.

Fișă de autoevaluare a activității științifice (30%):

Fișa de autoevaluare a activității științifice se completează de către candidat după următorul model:

DescriptoriPunctaje acordate
1. Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste cotate Web of Science cu factor de impact50 puncte/articol
2. Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste indexate Web of Science fără factor de impact30 puncte/articol
3. Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste indexate BDI20 puncte/articol
4. Articole ştiinţifice publicate in extenso în volumele conferinţelorindexate ISI: 15 puncte/articol
indexate BDI: 10 puncte/articol
alte categorii: 5 puncte/articol
5. Articole ştiinţifice publicate în rezumat în volumele conferinţelornaționale: 2 puncte/articol
internaționale: 5 puncte/articol
6. Participare ca membru în echipa unor contracte de cercetare ştiinţifică30 puncte/contract cercetare
7. Participări la manifestări ştiinţifice cu poster sau comunicare oralănaționale: 5 puncte/participare
internaționale: 10 puncte/participare
8. Activități de cercetare desfășurate în laborator/teren (inclusiv activitățile de cercetare desfășurate pentru realizarea lucrării de licență/disertație)5 puncte/activitate
9. Activități de voluntariat în domeniul științific2 puncte/activitate

Fișa de autoevaluare, însoțită de documente justificative, se semnează de către candidat și se depune la dosarul de concurs.
Punctajul total obținut va fi transformat la momentul evaluării într-o notă de la 1-10 folosind o formulă matematică bazată pe o funcție logaritmică.

INTERVIU (20%):

Constă în prezentarea rezultatelor științifice și a proiectului de cercetare doctorală, comisiei de specialitate.

Criterii de departajare:

– Media examenului de disertație;

– Media examenului de licență;

– Media anilor de studiu din ciclul de master.

Alte condiții:

– Tematica și bibliografia sunt propuse de conducătorii de doctorat;

– Media minimă de admitere este 8.

Înscrierea, selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Înscrierea pentru concursul de admitere se face la secretariatul Facultății de Biologie (corp B, etaj I, sala B468).

Selecția candidaților (prezentarea proiectului de cercetare științifică + interviu).

Dosarul de înscriere la admitere va conține:

 • fișa de înscriere tip în care se vor menţiona opţiunile pentru conducătorul de doctorat, cu avizul acestuia;
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu cel mult doi ani  înainte de susţinerea examenului de admitere; excepţie fac persoanele care au absolvit o specializare (simplă sau dublă), a unei facultăţi acreditate în titulatura căreia apare o limbă străină, au un certificat DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute – nivelul de cunoaștere a unei limbi străine nu poate fi mai mic de nivelul B1;
 • original* şi copie după certificatul de naştere;
 • original* şi copie după cartea de identitate;
 • original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • original* și copie a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
 • original* și copie a diplomei de licenţă şi foaia matricolă/ suplimentul la diplomă;
 • original* și copie a diplomei de de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă/ suplimentul la diplomă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • acordul de confidențialitate – Anexa 5 la Regulament
 • dosar tip plic – culoare alba;
 • PROIECTUL DE CERCETARE, format print cât și format electronic, fișier tip doc, pe CD.

(*) originalul se restituie candidatului pe loc, după certificarea documentului în copie de către secretariat.

Tematică și bibliografie

NOTĂ: La înscriere dosarele trebuie să cuprindă toate actele solicitate. Orice alte informaţii necesare pot fi obţinute prin telefon sau e-mail.

Tematica concursului de admitere este în acord cu specialitatea conducătorului de doctorat.

Informații pentru Românii de pretutindeni și Romi

În curs de actualizare.