Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Admitere Doctorat

Vezi aici metodologia de admitere și numărul de locuri din sesiunea septembrie 2021.

Află când trebuie să vii să îți depui dosarul pentru admitere și când se afișează rezultatul.

Vă prezentăm ce acte aveți nevoie la dosar și unde se depun acesta.

Informează-te despre cele două probe pentru concursul de admitere.

Tematica concursului de admitere este în acord cu specializarea conducătorului de doctorat

Informații pentru candidații români de pretutindeni si pentru candidații de etnie romă.

Metodologie admitere și Număr de locuri

Metodologie privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2021-2022

Calendar admitere

 • înscrierea candidaţilor (depunere dosare): 01 – 06 septembrie 2021 (cu excepția zilelor de 04 și 05 septembrie);
 • selecţia candidaţilor: 7 septembrie 2021 (on-line utilizând Platforma Microsoft Teams), orele 1000;
 • afişarea rezultatelor: 13 septembrie 2021;
 • contestaţii (doar pentru proba scrisă): 14 septembrie 2021 (on-line, între orele 900 – 1300, e-mail: mibuc@uaic.ro);
 • afişarea rezultatelor: 16 septembrie 2021 (orele 1600);
 • afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi: 20 septembrie 2021;
 • confirmarea ocupării locului: 22 – 24 septembrie 2021

Probe pentru admitere

 1. Prezentarea proiectului de cercetare (50%);
 2. Autoevaluare activitate științifică (30%)
 3. Interviu (20%);

PROIECTUL DE CERCETARE (50%):

Propunerea de cercetare a candidatului include următoarele aspecte:

a. titlul viitoarei teze de doctorat
b. stadiul cunoașterii în domeniu
c. motivația studiului
d. obiectivele studiului
e. gradul de originalitate a cercetărilor
f. metodologia de cercetare vizată
g. calendarul activităților prevăzute
h. rezultate obținute anterior
i. referințe bibliografice
j. colaborări cu laboratoare internaționale/naționale

Proiectul de cercetare se elaborează și se prezintă utilizând aplicația Microsoft Power Point (durata prezentării – aprox. 15 min).
Proiectul de cercetare trebuie elaborat în concordanță cu tematicile/direcţiile de cercetare/specializarea conducătorului de doctorat precum și cu domeniul pentru care se candidează.

Fișă de autoevaluare a activității științifice (30%):

Fișa de autoevaluare a activității științifice se completează de către candidat după următorul model:

DescriptoriPunctaje acordate
1. Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste cotate Web of Science cu factor de impact50 puncte/articol
2. Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste indexate Web of Science fără factor de impact30 puncte/articol
3. Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste indexate BDI20 puncte/articol
4. Articole ştiinţifice publicate in extenso în volumele conferinţelorindexate ISI: 15 puncte/articol
indexate BDI: 10 puncte/articol
alte categorii: 5 puncte/articol
5. Articole ştiinţifice publicate în rezumat în volumele conferinţelornaționale: 2 puncte/articol
internaționale: 5 puncte/articol
6. Participare ca membru în echipa unor contracte de cercetare ştiinţifică30 puncte/contract cercetare
7. Participări la manifestări ştiinţifice cu poster sau comunicare oralănaționale: 5 puncte/participare
internaționale: 10 puncte/participare
8. Activități de cercetare desfășurate în laborator/teren (inclusiv activitățile de cercetare desfășurate pentru realizarea lucrării de licență/disertație)5 puncte/activitate
9. Activități de voluntariat în domeniul științific2 puncte/activitate

Fișa de autoevaluare, însoțită de documente justificative, se semnează de către candidat și se depune la dosarul de concurs.
Punctajul total obținut va fi transformat la momentul evaluării într-o notă de la 1-10 folosind o formulă matematică bazată pe o funcție logaritmică.

INTERVIU (20%):

Constă în prezentarea rezultatelor științifice și a proiectului de cercetare doctorală, comisiei de specialitate.

Nota finală se calculează după formula:
Nota finală = 0,5 x notă proiect cercetare + 0,3 x notă fișă de autoevaluare + 0,2 x notă interviu

În cazul mediilor egale, departajarea candidaților se face prin: 1. media examenului de disertație; 2. media examenului de licență; 3. media anilor de studiu din ciclul de master.
Media minimă de admitere este 7 (șapte)

Înscrierea, selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Dosarul de înscriere la admitere va conține:

 • fișa de înscriere tip în care se vor menţiona opţiunile pentru conducătorul de doctorat, cu avizul acestuia;
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu cel mult doi ani  înainte de susţinerea examenului de admitere; excepţie fac persoanele care au absolvit o specializare (simplă sau dublă), a unei facultăţi acreditate în titulatura căreia apare o limbă străină, au un certificat DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 • original* şi copie după certificatul de naştere;
 • original* şi copie după cartea de identitate;
 • original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • original* și copie a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
 • original* și copie a diplomei de licenţă şi foaia matricolă;
 • diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 • 3 fotografii tip buletin;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • dosar tip plic – culoare alba;
 • PROIECTUL DE CERCETARE, format print cât și format electronic, fișier tip doc, pe CD.

(*) originalul se restituie candidatului pe loc, după certificarea documentului în copie de către secretariat.

NOTĂ: La înscriere dosarele trebuie să cuprindă toate actele solicitate. Orice alte informaţii necesare pot fi obţinute prin telefon sau e-mail.

Înscrierea candidaților se poate realiza și prin e-mail; în acest caz candidații vor trimite la adresa mibuc@uaic.ro copii scanate ale documentelor solicitate într-un singur fișier format PDF (numele fișierului corespunde cu numele candidatului). Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele în format electronic (scanate) și cele originale care urmează să fie depuse ulterior desfășurării concursului la dosarul candidatului.

Taxe an universitar 2021-2022

Cuantumul taxei de şcolarizare / anCuantumul taxei de admitere
5000250

Rezultate obținute la concursul de admitere la doctorat sesiunea SEPTEMBRIE 2021

Lista candidaţilor admiși SEPTEMBRIE 2021

Tematică și bibliografie

Informații pentru Românii de pretutindeni și Romi