Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Eco-antreprenoriat

Rolul dezvoltării de inițiative în economia socială, ca alternative la economia convențională este din ce în ce mai mult recunoscut și încurajat la nivel internațional.

Potențialul biologilor și ecologilor de a inspira și fundamenta practici și politici de dezvoltare rămâne marginal dacă aceștia nu sunt implicați în dezvoltarea de planuri pentru afaceri sustenabile economic și ecologic și inițiative antreprenoriale care să permită sporirea calității vieții, fără diminuarea calității mediului natural. Recunoașterea interdependenței inerente a dezvoltării economice de limitele exploatării ecosistemelor trebuie să fie punctul de plecare pentru orice activitate antreprenorială.

În acest context, misiunea programului de studii masterale Eco-antreprenoriat este de a realiza transferul cunoașterii teoretice și metodologice aprofundate de la nivelul disciplinelor de specialitate spre procese eco-inovative cu valoare în antreprenoriat.

Planul de învățământ al programului de studii masterale Eco-antreprenoriat conține discipline care pot fi grupate în 3 categorii, vizând: (I) Cunoașterea aprofundată a resurselor biologice din ecosisteme naturale și a impactului antropic potențial generat de utilizarea acestora; (II) Dezvoltarea capacității de utilizare sustenabilă a resurselor biologice; (III) Evaluarea/dezvoltarea inițiativelor eco-antreprenoriale bazate pe utilizarea resurse biologice din ecosisteme.

Programul include 2 stagii de instruire practică: (I) Valorificarea durabilă a resurselor biologice în anul I, semestrul al II -lea: 4 ore x 14 săptămâni = 56 ore și (II) Practică pentru elaborarea lucrării de disertație în anul II, semestrul al II -lea : 3 ore x 12 săptămâni = 36 ore.

Fișele disciplinelor sunt alcătuite în concordanță cu planul de învățământ deorece: competențele și obiectivele vizate, numărul de credite alocate – respectiv timpul de studiu necesar, conținutul științific și aplicativ, formele și instrumentele de predare și evaluare sunt corelate și țintesc spre misiunea programului de studiu și, în același timp, răspund caracteristilor domeniului pentru care studenții se pregătesc.

Toate disciplinele din planul de învățământ vor fi predate de cadre didactice specializate pentru tematica de curs și seminar/laborator descrisă în fișele disciplinelor.  Dat fiind specificul disciplinelor (de sinteză și de aprofundare), funcție de situație, predarea va fi realizată fie de specialiști unici care pot acoperi întreaga problematică, fie de echipe formate din 2 – 3 cadre didactice pentru a putea dezvolta întreaga gamă de conținuturi vizate.

Planul de învățământ și misiunea programului sunt în concordanță cu calificările vizate:  expert ecolog – 213301; referent de specialitate ecolog – 213303; consilier ecolog – 213308, aceștia fiind viitori specialiști care studiază și evaluează efectele activităților umane asupra mediului și biodiversității, precum și asupra resurselor naturale, în condiții de valorificare sustenabilă.

Competențele vizate prin programul de studii masterale: Eco-antreprenoriat sunt adecvate domeniului Știința mediului prin faptul că viitorul abosolvent va fi capabil să: Analizeze date ecologice și biologice; Identifice caracteristici ale organismelor vii; Desfășoare sondaje pe teme ecologice; Utilizeze tehnici de management al habitatelor ; Întocmească rapoarte de lucru; Asigure conservarea resurselor naturale; Asigure conformitatea cu legislația de mediu; Evalueaze impactul de mediu; Promoveze sustenabilitatea; Cunoască principii de management pentru afaceri.