Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Biotehnologii Microbiene și Celulare

Cercetarea în domeniul biotehnologiei în ţara noastră ne oferă tabloul unei mari diversităţi, care corespunde atât interesului societăţii faţă de biotehnologiile microbiene, cât şi marilor posibilităţi ale acestei ramuri ale ştiinţei, cu o dezvoltare deosebit de intensă.

Biotehnologia microbiană s-a individualizat şi în facultatea noastră ca ramură distinctă, tocmai ca urmare a potenţialului aplicativ, cât şi al capacităţii acesteia de a participa nemijlocit la soluţionarea unor probleme concrete ale economiei.

Acest program de studii masterale funcţionează începând din anul 2003 şi are ca obiectiv primordial pregătirea unor specialişti capabili de o abordare complexă şi completă a problemelor care vizează:

 • biotehnologiile de obţinere a substanţelor biologic active;
 • utilizarea potenţialului microorganismelor în scopul bioremedierii calităţii solurilor, aerului, apelor şi de biodegradare a xenobioticelor;
 • utilizarea deşeurilor agricole, industriale şi menajere în vederea obţinerii biomasei şi produselor secundare ale metabolismului microbian;
 • tehnologiile de producere a biocombustibilului;
 • utilizarea tehnologiilor avansate cu implementare în zootehnie, acvacultură şi apicultură;
 • tehnologiile de obţinere a unor biofertilizatori utilizaţi pentru creşterea producţiilor agricole;
 • implementarea unor noi metode de monitorizare a calităţii aerului, apei şi solului prin biotehnologii moleculare.

Tematica lucrărilor de disertaţie reprezintă un studiu al impactului biotehnologiilor microbiene şi celulare asupra dezvoltării diferitelor ramuri industriale, agricole, medicale, etc.  
O atenţie deosebită se acordă pregătirii masteranzilor pentru cercetarea ştiinţifică prin asigurarea următoarelor căi:

 • atragerea masteranzilor pasionaţi de anumite domenii ale biotehnologiei prin activităţile de cercetare propriu-zisă, pe lângă cadrele didactice, la realizarea unor teme de cercetare individuale sau colective, a unor granturi, a unor contracte cu beneficiari economici etc.;
 • stimularea studenţilor cercetători pentru a participa la sesiuni ştiinţifice studenţeşti sau alte manifestări naţionale şi internaţionale.

Absolvenţii acestei specializări vor avea cunoştinţe teoretice şi aplicative diversificate privind:

 • biodegradarea şi biodeteriorarea microbiană;
 • purificarea apei de diferiţi poluanţi de origine sintetică şi naturală, bioremedierea solurilor;
 • bioconversia resurselor de biomasă vegetală, reziduală şi producerea de bioenergie;
 • recuperarea secundară a petrolului şi bioexploatarea metalelor din zăcămintele sărace;
 • obţinerea de biofertilizatori utilizaţi în scopul creşterii producţiilor agricole şi asigurarea de produse alimentare calitative şi ecologic pure;
 • obţinerea de preparate eficiente cu acţiune antitumorală, antivirală, antimicrobiană, vaccinuri de generaţie nouă, precum şi metode de diagnosticare precoce a maladiilor;
 • rentabilizarea biotehnologiilor microbiene clasice prin metodele ingineriei genetice.

Posibilităţi de angajare pentru absolvenţi:

 • laboratoare de analize medicale;
 • laboratoare sanitar-veterinare;
 • laboratoare din industria alimentară;
 • laboratoare din industria chimică,
 • laboratoare din industria farmaceutică;
 • staţii de epurare a apelor uzate casnic şi industrial;
 • agenţii de protecţia mediului;
 • institute de sănătate publică;
 • laboratoare de cercetare din învăţământul superior;
 • învăţământul superior de biologie, medicină, agronomie, etc.